Home > NEWS > Media > OZ Magazine

NEWS

OZ Magazine

「オズマガジン」(2007年8月6日号)に養老天命反転地と「遍在の場・奈義の龍安寺・建築する身体」が取り上げられました。

ARAKAWA + GINS Tokyo Office
REVERSIBLE DESTINY LOFTS MITAKA

REVERSILE DESTINY FOUNDATION (NY)

About ARAKAWA + GINS